ผู้บริหาร

นายมานิตย์ อิ่มอ่อง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
บทเรียน e-Learning
LMS : เศรษฐกิจพอเพียง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2012
ปรับปรุง 28/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 379392
Page Views 512574
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายสันติ ม่วงปาน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0817126273
อีเมล์ : santi.kbws@gmail.com
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2555,20:58  อ่าน 1861 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การใช้แบบฝึกแก้ปัญหาโจทย์ฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงตัว
รายละเอียดผลงาน

บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย                       การใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์   เรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

ด้วยความเร่งคงที่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

ชื่อผู้วิจัย                           นายสันติ   ม่วงปาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้         วิทยาศาสตร์

วิชา                                         ฟิสิกส์

ปีการศึกษา                           2551

นักเรียนกลุ่มประชากร      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1

โรงเรียน                                ค่ายบางระจันวิทยาคม  อำเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี

 

                    การรายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์   เรื่อง    การเคลื่อนที่ของวัตถุแนวตรง ด้วยความเร่งคงที่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1  โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  อำเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี   มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์   เรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุแนวตรง ด้วยความเร่งคงที่   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1   2) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์   เรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุแนวตรง ด้วยความเร่งคงที่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4      3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการฝึกใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์        ประชากรที่ใช้ในรายงานได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1  จำนวน 1  ห้อง รวม  28  คน

                  ดำเนินการทดลอง  โดยนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปทดสอบก่อนการฝึก  กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1  จำนวน  28  คน   ดำเนินการฝึกโดยใช้แบบฝึกตามลำดับจากส่วนที่  1  แบบฝึกชุดที่  1  จนถึงส่วนที่  4  แบบฝึกชุดที่  12  ซึ่งในแต่ละส่วนจะมีแบบทดลอบก่อนการฝึกกับหลังการฝึก    นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดเดิมไปทดสอบหลังการใช้แบบฝึกทักษะแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์   จากนั้นนำผลการสอบด้วยข้อสอบมาเปรียบเทียบค่าความแตกต่างด้วยค่าสถิติ  t ( ที )

                   ผลการทดลอง  ปรากฏว่า   แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ฟิสิกส์  มีความเชื่อมั่นจากผู้เชี่ยวชาญ  ที่  0.81    มีประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดทุกส่วน  คือ E1/E2 = 80/80   และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังการฝึกสูงกว่าก่อนการฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4 KB
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2555,20:58   อ่าน 1861 ครั้ง
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 26/2  หมู่  4  ถนน สิงห์บุรี-สุพรรณบุรี
ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทร.0-3659-7114
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สิงห์บุรี