ผู้บริหาร

นายมานิตย์ อิ่มอ่อง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
บทเรียน e-Learning
LMS : เศรษฐกิจพอเพียง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2012
ปรับปรุง 28/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 383278
Page Views 517810
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 5 : ผู้เรียนมีความรุ้ความสามารถ ทักาะที่จำเป็นฯ

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

ที่

ตัวบ่งชี้

ค่าน้ำหนักคะแนน

คะแนน

ที่ได้

ระดับคุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม

(โครงการ/กิจกรรมที่ทำ)

๕.๑

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

๑.๐๐

๐.๖๙

ดี

ผลสัมฤทธิ์ ๘  กลุ่มสาระ

เกณฑ์ของโรงเรียนได้กำหนด ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เกรด ตั้งแต่ ๒.๐๐  ขึ้นไป ตารางอยู่ภาคผนวก( ภาคเรียนที่ ๑ ผ่านเกณฑ์ ๖๕.๗๗ ภาคเรียนที่ ๒ ผ่านเกณฑ์ ๖๕.๖๕ รวมเฉลี่ย ๖๕.๗๑ ) ได้ระดับ ๓  ดี

สมรรถนะสำคัญ

รวบรวมข้อมูลจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบสถานการณ์ต่างๆ  ทั้ง ๖ ทักษะ ค่าเฉลี่ย ๕๐.๕๔ ได้ระดับ ๑ ( ปรับปรุง)

อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน

เกณฑ์ คือผ่านระดับโรงเรียน เกรด ๓ ขึ้นไป ๗๑.๒๘  ระดับ ๔

เกณฑ์ระดับชาติ

ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านขีดจำกัดล่างระดับประเทศ ร้อยละ ๓๖.๖๘  อยู่ระดับ ๓

๕.๒

ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

๑.๐๐

๐.๔๙

ปรับ

ปรุง

๕.๓

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์

๒.๐๐

๑.๖๐

ดีมาก

๕.๔

ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

๑.๐๐

๐.๖๐

ดี

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๕.๐๐

๓.๓๘

ดี

 

               

๑.       วิธีการ

เมื่อดำเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอน  และจัดให้มีประเมินผลด้วยการเก็บคะแนนเป็น  ๔  ช่วง คือก่อนกลางภาค

กลางภาค  หลังกลางภาค และปลายภาค    คะแนนระหว่างภาคก็จะเป็นคะแนนจากการจัดกิจกรรมกลุ่ม  ชิ้นงานและผลงาน  ขณะเดียวกันครูผู้สอนก็เก็บคะแนน การอ่าน  คิด  วิเคราะห์ และเขียน จากชิ้นงานไปตลอดเวลาของการจัดกิจกรรม  และเมื่อปลายภาคได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นมาเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม แบบทดสอบสถานการณ์ต่างๆ  ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะดังนี้ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  มีทักษะการคิดขั้นสูง  มีทักษะชีวิต   ทักษะการสื่อสารตามช่วงวัย  คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  ส่วนการทดสอบระดับชาติทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย สอบข้อสอบมาตรฐานของ สทศ.ผลการวิเคราะห์จากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

๒.     ผลการพัฒนา 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในระดับ ม.๑  นักเรียนมีปัญหาเรื่องการ อ่าน  เขียนภาษาไทย จึงต้องใช้เวลาในการปรับ

พื้นฐานของนักเรียนและได้ให้ครูพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการคิด   การอยู่อย่างพอเพียง   โดยมีการจัดทำในปีการศึกษาต่อไป   ผลการพัฒนาในรายวิชาที่ปฏิบัตินักเรียนมีเกรดต่ำเนื่องจากการปฏิบัติงาน  ความรับผิดชอบต่างๆ ซึ่งผลการวิเคราะห์ อยู่ที่ระดับ  ดี ส่วนการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนเมื่อสรุปเป็นภาพรวมจะอยู่ในเกณฑ์  ดี   สมรรถนะที่สำคัญอยู่ระดับ  ปรับปรุง  ดังนั้นในภาพรวมของมาตรฐานนี้อยู่ที่ระดับคุณภาพ    ดี

 

               

๓.      แนวทางการพัฒนา

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องกำหนดให้การประเมินผล ชัดเจน ด้วยกระบวนการทำงาน และจากชิ้นงานในแต่ละหน่วย

เพิ่มด้วยกระบวนการนิเทศ   ส่วนเรื่องการสอบทดสอบมาตรฐานชาติ  จะมี ๒  ระยะคือให้ครูทุกคนได้นำลักษณะการวัดผลระดับชาติให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการ  ในขณะเรียนในห้องเรียนและมีการจัดประสบการณ์ตรงในการทำข้อสอบแบบเข้มข้น   และเรื่องสมรรถนะที่สำคัญ สิ่งต้องแก้ไข คือ  จะนำแนวทางการประเมินผล มาจัดตลอดทั้งปี  ให้มีการประเมินผลทุกระยะ  อย่างน้อยภาคเรียนละ  ๑ ครั้ง  เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาการ

 

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/6 Next »

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 26/2  หมู่  4  ถนน สิงห์บุรี-สุพรรณบุรี
ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทร.0-3659-7114
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สิงห์บุรี
>>