ผู้บริหาร

นายมานิตย์ อิ่มอ่อง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
บทเรียน e-Learning
LMS : เศรษฐกิจพอเพียง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2012
ปรับปรุง 28/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 380410
Page Views 513783
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 10 : สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรฯ

รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  ผู้เรียนอย่างรอบด้าน

ที่

ตัวบ่งชี้

ค่าน้ำหนักคะแนน

คะแนน

ที่ได้

ระดับคุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม

(โครงการ/กิจกรรมที่ทำ)

๑๐.๑

หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น

๒.๐๐

๑.๖๐

ดีมาก

โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาโดยจัดให้มีกิจกรรม /โครงการ ดังนี้

-จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ทุกกลุ่มสาระโดยสอดคล้องกับเป้าหมาย

-มีรายวิชาเพิ่มเติมทุกระดับชั้นครอบคลุมทุกกลุ่มสาระสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและความพร้อมของผู้สอน

-การเลือกวิชาเพิ่มเติมโรงเรียนจะจัดให้มีชั่วโมงตรงกัน ผู้เรียนสามารถเลือกได้อย่างอิสระ

-แต่ละกลุ่มสาระได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง เช่น ฝึกด้านอาชีพ  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ด้าน

สิ่งแวดล้อม  การเข้าค่ายทางวิชาการ

-มีการนิเทศภายใน

-มีระบบดูแลช่วยเหลืออย่างมีคุณภาพ

๑๐.๒

จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกเรียน ตามความถนัด และความสนใจ

๒.๐๐

๒.๐๐

ดีเยี่ยม

๑๐.๓

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน

๑.๐๐

๐.๘๐

ดีมาก

๑๐.๔

สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

๑.๐๐

๐.๘๐

ดีมาก

๑๐.๕

นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ 

๒.๐๐

๑.๒๐

ดี

๑๐.๖

จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน          

๒.๐๐

๒.๐๐

ดีเยี่ยม

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๑๐.๐๐

๘.๔๐

ดีมาก

 

                       

๑.       วิธีการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๑๐

โรงเรียนมีการจัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนโดยให้แต่ละกลุ่ม

สาระ  สภาพท้องถิ่นโดยแต่ละกลุ่มสาระสามารถที่จะปรับรายวิชาทั้งเพิ่มและลดโดยจัดหลักสูตรให้สนองกับเป้าหมายซึ่งต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะด้าน ICT ก็กำหนดรายวิชาเพิ่มเติมให้ได้เรียนทุกคน  ส่วนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนักเรียนส่วนใหญ่ต้องการเรียนต่อทางสายอาชีพก็เปิดกลุ่มเรียนถึง  กลุ่มคือ วิทยาศาสตร์  ทั่วไป(แบ่งเป็นสายอาชีพ คหกรรม  อุตสาหกรรม  และภาษาฝรั่งเศส)  สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้นเปิดวิชาเพิ่มเติมหลากหลายโดยจัดให้มีเวลาตรงกันแล้วให้นักเรียนสามารถเลือกรายวิชาได้  7-8  รายวิชาซึ่งก็ทำให้นักเรียนได้เรียนในวิชาที่สนใจได้มากขึ้น  ในการนำทฤษฎีลงสู่การปฏิบัติสามารถทำได้ในบางกลุ่มสาระ เช่น การงานอาชีพ  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  และกิจกรรมเสริมเป็นโครงงานสิ่งแวดล้อม(ลดโลกร้อน)  การดำเนินงานต้องมีปฏิทินกำกับมีการประสานงาน  นิเทศติดตาม  ด้านการเรียนการสอนจัดให้แต่ละกลุ่มสาระมีชั่วโมงว่างตรงกันเพื่อให้มีเวลาในการประชุม  นิเทศจากฝ่ายต่างๆ  นักเรียนจะมีครูที่ปรึกษารับผิดชอบในด้านการเรียน  ความประพฤติ  มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการเฝ้าระวัง จัดให้ผู้ปกครองประชุมภาคเรียนละ  1 ครั้งพร้อมกับมีการเลือกเครือข่ายผู้ปกครองในการช่วยดูแลโรงเรียนมีกระบวนการ ขั้นตอนการคัดกรอง และส่งต่ออย่างชัดเจน

๒.      ผลการพัฒนา

จากการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ  ในเรื่องของหลักสูตรเปิดกว้างให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียน

ได้หลากหลาย  สอดคล้องกับท้องถิ่น  ความสามารถของนักเรียน มีการเรียนการสอนด้วยการปฏิบัติจริง  มีการกำกับติดตามช่วยเหลือประชุมปรึกษาแก้ปัญหาด้วยระบบการนิเทศ  และระบบดูแลช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพจึงทำให้ได้รับผลการประเมิน ดังนี้

                        ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๑๐  ในระดับ  ดีมาก

๓.      แนวทางการพัฒนา

โรงเรียนควรกำหนดให้มีการนิเทศภายในในด้านการเรียนการสอนให้มากขึ้นอย่างจริงจัง  มีการ

สังเกตการณ์สอนอย่างน้อยภาคเรียนละ  1 ครั้งต่อคน  ควรมีการฝึกปฏิบัติกิจกรรมในสถานประกอบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานั้นๆ หรืออาจจะจัดเป็นการบูรณาการเรียนรู้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/6 Next »

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 26/2  หมู่  4  ถนน สิงห์บุรี-สุพรรณบุรี
ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทร.0-3659-7114
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สิงห์บุรี