ผู้บริหาร

นายมานิตย์ อิ่มอ่อง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
บทเรียน e-Learning
LMS : เศรษฐกิจพอเพียง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2012
ปรับปรุง 28/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 379988
Page Views 513282
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 3 : ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ฯ

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนา ตนเองอย่าง ต่อเนื่อง

ที่

ตัวบ่งชี้

จำนวน

นร.ที่ได้ระดับ๓ขึ้นไป

จำนวน

นร.ทั้งหมด

ค่าน้ำหนักคะแนน

คะแนน

ที่ได้

ระดับคุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม

(โครงการ/กิจกรรมที่ทำ)

๓.๑

มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว

๑๘๕

๔๐๑

๒.๐๐

๐.๙๒

ปรับปรุง

1.โครงการรักการอ่านของกลุ่มสาระภาษาไทย และงานห้องสมุด

2.กิจกรรมอ่านและสรุปเล่าให้เพื่อนหน้าแถวฟัง

3.จัดตารางเรียนให้นักเรียนทุกห้องมีชั่วโมงรักการอ่าน

4.จัดกิจกรรมบูรณาการของกลุ่มสาระให้มีการนำเสนอด้วยการพูด

5.วัดผลด้านการแสวงหาความรู้ด้วยแบบประเมินมาตรฐาน

6.ประเมินการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้จากกิจกรรมและการประเมินตามแบบมาตรฐาน

๓.๒

มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

๒๘๗

๔๐๑

๑.๐๐

๐.๗๒

ดี

๓.๓

เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

๒๘๙

๔๐๑

๑.๐๐

๐.๗๓

ดี

๓.๔

ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน

๓๐๖

๔๐๑

๑.๐๐

๐.๗๖

ดีมาก

 

 

 

 

 

 

 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

-

-

๕.๐๐

๓.๑๓

ดี

 

                       

๑.               วิธีการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๓  

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน  ด้วยการกำหนดให้ทุกห้องเรียนมีชั่วโมงรัก

การอ่านสัปดาห์ละ  1  ชั่วโมง  งานห้องสมุดจัดกิจกรรมรักการอ่าน ใช้แหล่งเรียนรู้ในห้องสมุด  ทางอินเตอร์เน็ต  และบริเวณหน้าเสาธงเมื่ออ่านแล้วให้เล่าเรื่อง ซึ่งกลุ่มสาระภาษาไทยก็มีกิจกรรมส่งเสริมภาษาไทยวันละคำ     การจัดวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นวิชาเพิ่มเติมให้นักเรียนทุกคนเรียน เพื่อสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  ในรายวิชาฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ก็ส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้น  วิเคราะห์  ตัดสินใจ และนำเสนอด้วยสื่อ ICT 

๒.      ผลการพัฒนา

จากการจัดกิจกรรมนักเรียนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นไปจนถึงการนำมาพัฒนา

คุณภาพงานของตนเอง  ในรายวิชาช่างอุตสาหกรรมได้นำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ให้นักเรียนได้ออกแบบผลงาน  ในรายวิชาเคมี  การงานอาชีพ  สังคมศึกษา  แนะแนวได้ให้นักเรียนสืบค้น  และนำเสนอด้วย ICT  ส่วนในวิชาฟิสิกส์ให้นักเรียนใช้ Social Network  ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น  ค้นคว้า นำเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนอย่างกว้างขวาง   จึงสามารถทำให้นักเรียนได้รับการประเมิน ดังนี้                

                        มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๓  ในระดับ  ดี

๓.      แนวทางการพัฒนา

โรงเรียนควรจัดกิจกรรมต่างๆให้ครูบูรณาการการตั้งคำถามค้นคว้าเพิ่มเติม เชื่อมโยงออกไปสู่ชีวิต

จริง สู่สังคมโลกมากยิ่งขึ้น  ส่งเสริมให้ครูใช้ Social Network  ในการจัดกิจกรรมต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานได้มากขึ้นบนเว็บจะช่วยลดการใช้กระดาษ  การใช้เครื่องพิมพ์  หมึกพิมพ์

                                                

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/6 Next »

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 26/2  หมู่  4  ถนน สิงห์บุรี-สุพรรณบุรี
ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทร.0-3659-7114
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สิงห์บุรี