ผู้บริหาร

นายมานิตย์ อิ่มอ่อง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
บทเรียน e-Learning
LMS : เศรษฐกิจพอเพียง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2012
ปรับปรุง 28/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 382675
Page Views 516548
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 8 : ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ฯ

รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี

ประจำปีการ  ๒๕๕๕

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ที่

ตัวบ่งชี้

ค่าน้ำหนักคะแนน

คะแนน

ที่ได้

ระดับคุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม

(โครงการ/กิจกรรมที่ทำ)

๘.๑

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน

๑.๐๐

๐.๘๐

ดีมาก

โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาโดยจัดให้มีกิจกรรม /โครงการ ดังนี้

-ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดทำกลยุทธ์ของโรงเรียนในฝัน

-การตัดสินใจจะอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลปัจจุบันและให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมคิด ตัดสินใจผ่านที่ประชุมครู

-เป็นผู้ที่ใช้ระบบประชาธิปไตย ให้อิสระด้านความคิดในการพัฒนางาน  พร้อมให้การสนับสนุน โดยมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการ จัดพัฒนาบุคลากรทุกปี

-เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเข้าเป็นเครือข่ายโรงเรียนในฝัน กลุ่ม 46ICT   บมจ.กรุงไทย จำกัด(กลุ่มโรงเรียนสานฝัน)  เพื่อให้ครูได้มีโอกาสในการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ  มักจะได้รับคำนิยม ได้รับความร่วมมืออย่างดีเมื่อโรงเรียนร้องขอกับผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษา

๘.๒

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

๒.๐๐

๒.๐๐

ดีเยี่ยม

๘.๓

ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

๒.๐๐

๑.๒๐

ดี

๘.๔

ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ

๒.๐๐

๑.๖๐

ดีมาก

๘.๕

นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา

๑.๐๐

๐.๖๐

ดี

๘.๖

ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

๒.๐๐

๒.๐๐

ดีเยี่ยม

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๑๐.๐๐

๘.๒๐

ดีมาก

 

                       

๑.               วิธีการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๘

โรงเรียนมีดำเนินการเมื่อสิ้นปีการศึกษาผู้บริหารจัดให้ครูทุกคนได้ร่วมวิเคราะห์  วิพากษ์  การ

ทำงานและร่วมเสนอแนวทางการพัฒนางาน  ปรับแผน  กลยุทธ์แก้ไขในปีต่อๆไป  การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเป็นอย่างดีอาจมีการปรับได้ตามสภาพปัจจุบันแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานผลประโยชน์เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน    โรงเรียนมีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนยังมีโอกาสได้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และศิลปะ  ของโรงเรียนในฝันและศูนย์ศิลปะ ของ สพม.๕   การประสานงานผู้บริหารเห็นความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานที่สนับสนุนต่างๆด้วยตนเองและได้นำกิจกรรมเหล่านั้นมาถ่ายทอดให้กับครูเป็นประจำ

๒.      ผลการพัฒนา

จากการจัดกิจกรรมโดยผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มีความเป็นประชาธิปไตย  ให้อิสระในการ

เสนอความคิดเห็น  ครูได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและโรงเรียนได้มีโอกาสเป็นเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานอื่นๆ  ทำให้เป็นที่ยอมรับของสังคมรอบข้าง  จึงมีผลการประเมิน ดังนี้

                        ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๘  ในระดับ  ดีมาก

๓.      แนวทางการพัฒนา

โรงเรียนควรกำหนดให้มีการกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาประจำปี  อย่างจริงจังเป็นปัจจุบัน   ควรมีการ

กระจายบุคลากรช่วยงานของโรงเรียนตรงกับความรู้ความสามารถ  และไม่ให้รับหน้าที่มากเกินไป

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/6 Next »

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 26/2  หมู่  4  ถนน สิงห์บุรี-สุพรรณบุรี
ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทร.0-3659-7114
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สิงห์บุรี
>>