ผู้บริหาร

นายมานิตย์ อิ่มอ่อง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
บทเรียน e-Learning
LMS : เศรษฐกิจพอเพียง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2012
ปรับปรุง 28/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 381257
Page Views 514796
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 : ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ฯ

รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕

มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ที่

ตัวบ่งชี้

จำนวนครูที่ได้ระดับ๓ขึ้นไป

จำนวน

ครูทั้งหมด

 

ค่าน้ำหนักคะแนน

คะแนน

ที่ได้

ระดับคุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม

(โครงการ/กิจกรรมที่ทำ)

๗.๑

ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์       

 

๒๖

 

๓๕

 

๑.๐๐

 

๐.๗๔

 

 

ดี

โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาโดยจัดให้มีกิจกรรม /โครงการ ดังนี้

-การจัดโครงการอบรมการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ

-สัมมนาเตรียมความพร้อมให้ครูจัดทำเค้าโครงแผนและจัดทำแผนจัดการเรียนรู้

-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการครูผู้นิเทศของแต่ละกลุ่มสาระ

-สัมมนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การทำวิจัยในชั้นเรียน

-จัดทำเอกสารเพื่อแนะนำในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

-จัดอบรมครูด้านการใช้ ICT  เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ด้วยการประชุมปฏิบัติการใช้ โปรแกรม XMIND  และเว็บไซต์ EDMODO ชุมชนออนไลน์

 

๗.๒

ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

 

๒๐

 

๓๕

 

๑.๐๐

 

๐.๕๗

 

พอใช้

๗.๓

ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา

 

๒๗

 

๓๕

 

๒.๐๐

 

๑.๕๔

 

ดีมาก

๗.๔

ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

 

๒๒

 

๓๕

 

๑.๐๐

 

๐.๖๓

 

ดี

๗.๕

ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย

 

๒๖

 

๓๕

 

๑.๐๐

 

๐.๗๔

 

ดี

๗.๖

ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค

 

๓๐

 

๓๕

 

๑.๐๐

 

๐.๘๖

 

ดีมาก

๗.๗

ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 

 

๒๗

     

๓๕

 

๑.๐๐

 

๐.๗๗

 

ดีมาก

๗.๘

ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

๒๘

๓๕

๑.๐๐

๐.๘๐

ดีมาก

๗.๙

ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

๒๙

๓๕

๑.๐๐

๐.๘๓

ดีมาก

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

 

 

๑๐.๐๐

๗.๔๙

ดี

 

 

๑.       วิธีการ

     โรงเรียน จัดให้ครูได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  ประชุมปฏิบัติการจัดทำเค้าโครง  ออกแบบการเรียนรู้

ประชุมปฏิบัติการการใช้ ICT  สื่อ  เครื่องมือบนเว็บไซต์ต่างๆให้ครูได้เลือกใช้  มีการติดตามนิเทศจากกลุ่มสาระทุกกลุ่ม  มีการบริหารจัดการให้ครูได้ใช้เว็บไซต์ของโรงเรียนในการค้นหาเอกสาร  ค้นหาแหล่งเรียนรู้จากเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

                ๒. ผลการพัฒนา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 Next »

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 26/2  หมู่  4  ถนน สิงห์บุรี-สุพรรณบุรี
ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทร.0-3659-7114
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สิงห์บุรี