ผู้บริหาร

นายมานิตย์ อิ่มอ่อง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
บทเรียน e-Learning
LMS : เศรษฐกิจพอเพียง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2012
ปรับปรุง 28/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 381711
Page Views 515345
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 : ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

รายงานคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา  ๒๕๕๕

มาตรฐานที่  ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

 

ที่

ตัวบ่งชี้

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

 

ค่าน้ำหนักคะแนน

 

 

คะแนน

ที่ได้

ระดับคุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม

(โครงการ/กิจกรรมที่ทำ)

๑.๑

มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย สม่ำเสมอ     

๓๑๘

๔๐๑

๐.๕๐

๐.๔๐

ดีมาก

1.โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน

2.กิจกรรมชั่วโมงกีฬาวันอังคาร

3.จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

4.เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลมาให้ความรู้

5.กิจกรรมให้ความรู้กรุงไทยสานฝันสร้างคุณค่าความเป็นคน

6.โครงการวิถีพุทธ  ยิ้มง่าย ไหว้เป็น เน้นมีน้ำใจ

7.โครงการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลค่ายบางระจัน

๑.๒

มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  มาตรฐาน

๓๗๐

๔๐๑

๐.๕๐

๐.๔๖

ดีมาก

๑.๓

ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย  อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ

๓๒๓

๔๐๑

๑.๐๐

๐.๘๑

ดีมาก

๑.๔

เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

๒๗๖

๔๐๑

๑.๐๐

๐.๖๙

ดี

๑.๕

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

๓๓๖

๔๐๑

๑.๐๐

๐.๘๔

ดีมาก

๑.๖

สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ

๓๒๗

๔๐๑

๑.๐๐

๐.๘๒

ดีมาก

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

-

-

๕.๐๐

๔.๐๒

ดีมาก

 

               

๑.       วิธีการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๑  

โรงเรียนมีการจัดมีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีทั้งจากหน่วยงานเอกชนและโรงพยาบาล

ค่ายบางระจัน  จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล  จัดส่งเสริมกีฬาทุกประเภทในการแข่งขันกีฬาภายในซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้การบริหารจัดการการเป็นผู้นำ  เมื่อมีวันสำคัญจัดให้มีกิจกรรมบูรณาการรณรงค์ต้านยาเสพติด  ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ  นอกจากนี้มีกิจกรรมส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ เช่น  การวาดรูปของกลุ่มสาระศิลปะและได้รับการฝึกฝนจนได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขันระดับภาค  กิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงออก เช่น  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย จัดให้มีการเลือกตั้งจำลองแบบการเลือกตั้งจริงๆ  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และบริการชุมชน เช่น วงดุริยางค์ ได้ใช้บรรเลงภาระงานต่างๆทั้งในและนอกสถานที่ รวมทั้งงานในพิธีต่างของท้องถิ่น  อำเภอ  จังหวัด

  ๒.      ผลการพัฒนา

จากการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความแข็งแรงทำให้นักเรียนมีร่างกายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน   มีความสุขทางใจ สุขใจไปกับศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  สุขภาพจิต และสภาวะทางอารมณ์ก็ดีขึ้น                

                        มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๑  ในระดับ  ดีเยี่ยม

๓.      แนวทางการพัฒนา

โรงเรียนควรกำหนดให้มีการตรวจร่างกาย และวัดสมรรถนะทางกายเมื่อเริ่มต้นภาคเรียน  และมี

โครงการพัฒนาผู้เรียนที่ไม่ได้มาตรฐาน ( อ้วน และผอม ) รณรงค์ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ  10  ประการ  และร่วมรณรงค์ในการส่งเสริมสุขอนามัย  และเมื่อสิ้นปีจึงมีการทดสอบสมรรถนะทางกาย

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 Next »

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 26/2  หมู่  4  ถนน สิงห์บุรี-สุพรรณบุรี
ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทร.0-3659-7114
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สิงห์บุรี
>>