ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุภาธณัติ สิงห์วิจารณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวัลภา วัฒนกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายเกียรติศักดิ์ กลิ่นสุคนธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวพิมพ์ลดา วงษ์เพ็ญ
ครู คศ.3