ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางปราณี ขำศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวอัชฌา แพรสุวรรณ์
ครู คศ.3

นางสาวอมรรัตน์ สกุลด่าน
ครู คศ.3

นางทิวาวรรณ หล่ำวรัตน์
ครู คศ.3

นางพรทิศา พลทวี
ครู คศ.2

นายอรรถพร แก้วบวร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพิไลพร ตาระกา
ครูอัตราจ้าง