ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายโอภาส แก้วเลิศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมชาย ทองเสวต
ครู คศ.3

นายวรายุทธ พันอัม
ครูอัตราจ้าง