ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวัทนีย์ ทองเสวต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนิทัศน์ รอดช้าง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายสันติ ม่วงปาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางวิไลวรรณ กลิ่นสุคนธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวชนาพร สิทธิยงค์
ครูอัตราจ้าง