ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ( PISA )
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ( PISA )
โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ
            โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) เป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ  (Organisation  for  Economic  Co-operation  and  Development  หรือ  OECD) ีจุดประสงค์เพื่อสำรวจว่าระบบการศึกษาของประเทศได้เตรียมเยาวชนของชาติให้พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตและการมีส่วนร่วมในสังคมในอนาคตเพียงพอหรือไม่  โดย PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของ   นักเรียนวัย 15 ปี ที่จะใช้ความรู้และทักษะเพื่อเผชิญกับโลกในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน ในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
 
http://pisathailand.ipst.ac.th/
ประกาศ สพฐ.เรื่อง PISA 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.04 MB