โรงเรียนวิถีพุทธ
เริ่มต้นที่คนดี
 
ศึกษาข้อมูลโรงเรียนวิถีพุทธ  ที่เว็บไซต์  คลิกที่นี่
 
            ลานธรรมของวัดแฝก  นามวัดแฝก  เป็นชื่อวัดร้าง  มีวิหารโบราณ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับวิหารวัดยวด (ปัจจุบันเป็นที่ตั้ง อำเภอค่ายบางระจัน)  รูปทรงอิฐถือปูนนั้นเป็นอิฐขนาดใหญ่  เมื่อเริ่มก่อตั้งสถานศึกษา
          ในปี พ.ศ.2519  นายเชียงราย  สุบรรณพงษ์ (ปลัดอำเภอ รักษาการหัวหน้ากิ่งอำเภอค่ายบางระจัน)  ได้ปรึกษากับผู้นำชุมชน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อหาสถานที่ตั้งโรงเรียนประจำอำเภอ  จนสุดท้ายได้ที่วัดร้าง  นามวัดแฝก  แห่งบ้านโคกพร้าว  ตำบลบางระจัน  แต่ปัญหาที่วัดถูกราษฎรจับจองเป็นที่ทำนา ซึ่งก็เหลือไม่เพียงพอ  ผู้นำต่างๆ จึงได้นิมนต์หลวงพ่อแพ (พระธรรมมุนี ) มาช่วยพุดคุยให้สติกับประชาชน  ด้วยบุญบารมีของพระคุณเจ้า  เราจึงได้วิหารวัดแฝกเป็นศูนย์กลางของพื้นที่ที่จะก่อสร้างโรงเรียน นาม ค่ายบางระจันวิทยาคม  ในพื้นที่  35  ไร่ เศษ ยุคบุกเบิกเป็นป่า  หนองน้ำ ผู้บุกเบิก ยุคแรกผู้บริหาร คือ ผอ.มานิต  ปัตตะแวว  คณะครู-นักเรียน รุ่นแรกถึงจะไม่ได้ใช้ แต่จะสร้างเพื่อให้รุ่นน้องๆได้ใช้
          วิหารวัดแฝก  เป็นสถานปฏิบัติศาสนกิจของ ครู  นักเรียน  ประชาชนระแวกใกล้เคียง  ตลอดมา  ประมาณ  26  ปี  ผู้บริหารที่ได้มีการบูรณะ รักษาสภาพวิหารไว้ ปี พ.ศ.2535  ผอ.คมสัน  ทองประเสริฐ  ได้รับความเมตตา จากหลวงพ่อแพ  ได้สร้างพระประจำโรงเรียน  มีพิธีต่อเศียร  เบิกเนตร  ทำบุญตลอดมา
          เมื่อ พ.ศ.2546  ผอ.ฉัตรชัย  ต๊ะปินตา  ผู้บริหารคนที่  4  ได้นำโรงเรียนเข้าสู่โครงการวิถีพุทธ  เริ่มต้นด้วยการศึกษา  ดูงานและได้องค์อุปถัมภ์รูปแรก คือ พระครูวิสุทธาภิรักษ์(พระสมาน) เจ้าอาวาสวัดสิงห์สุทธาวาส  เจ้าคณะตำบลโพสังโฆ  เริ่มบูรณะรอบวิหารวัดแฝกให้เป็นลานธรรม  เป็นที่ทำกิจกรรม(แทนกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า) หน้าเสาธง  เคารพธงชาติ  สวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา ตั้งแต่นั้นมา  โดยมีองค์อุปถัมภ์ คือพระวิมลสุตาภรณ์ (พระมหาประจวบ) เจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง พระอารามหลวง  เจ้าคณะอำเภอค่ายบางระจัน  มาดูแลกิจกรรมต่างๆ  สนับสนุน  ส่งเสริมให้บังเกิดต้นแบบ แบบถาวร(ไม่ใช่แบบไฟไหม้ฟาง)  ดังนั้นจึงต้องใช้เวลาในการปรับตัว  ปรับกระบวนการ  ปรับแนวคิดในการบริหารจัดการ  และนี่คือที่มาของนาม  ลานธรรม "ธรรมมุนี "