ผู้บริหาร

นายมานิตย์ อิ่มอ่อง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
บทเรียน e-Learning
LMS : เศรษฐกิจพอเพียง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/03/2012
ปรับปรุง 10/07/2014
สถิติผู้เข้าชม 420348
Page Views 563925
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 : สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนฯ

รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง การเรียนรู้

ที่

ตัวบ่งชี้

ค่าน้ำหนักคะแนน

คะแนน

ที่ได้

ระดับคุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม

(โครงการ/กิจกรรมที่ทำ)

๑๓.๑

มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

โรงเรียนได้มีการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม  ดังนี้

-เชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้กับนักเรียน

-สำรวจแหล่งความรู้ภายนอกสถานศึกษาและจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้

-มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

-พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

-มีโครงการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และจุดเน้นของสถานศึกษา

๑๓.๒

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

๕.๐๐

๔.๐๐

ดีมาก

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๑๐.๐๐

๙.๐๐

ดีเยี่ยม

 

               

๑.       วิธีการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๑๓

โรงเรียนมีการจัดอบรมครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น    โครงการปรับปรุง

ห้องสมุด / ห้องสมุด ICT  เพื่อการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต 

๒.      ผลการพัฒนา

จากการจัดกิจกรรม สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้  และใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียน  ครูภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาในด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ                

                        มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๑๓  ในระดับ  ดีเยี่ยม

๓.      แนวทางการพัฒนา

โรงเรียนควรมีการสร้างแหล่งเรียนรู้และประสาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 26/2  หมู่  4  ถนน สิงห์บุรี-สุพรรณบุรี
ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทร.0-3659-7114
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สิงห์บุรี